Svensk sida

 

 

 

Medelhavskostentré méditerranée

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Medelhavskost medelhavskost

Läkarens samtal om levnadsvanor LEVNADSVANOR och LÄKARROLLEN

Nu har fransmännen vaknat http://www.vardguiden.se/Tema/Halsa/Motion-och-rorelse/FaR—fysisk-aktivitet-pa-recept/

Glykemiskt index, snabba kolhydrater och feta barn.

Kolhydrater, fetter och ketonkropppar

Ketonkropparnas ämnesomsättning

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), fetma, insulinresistens och metabolt syndrom. Källa: SFOG, ARG rapport nr 58, ISSN 1100-438X

Tobaksrökning, insulinresistens och metabolt syndrom

Rökning förvärrar insulinresistensen hos kvinnor med PCOS. Fert.Steril.2010;94:673-7

Födoämnesorsakad inflammation. http://inflammationfactor.com/look-up-if-ratings/

Långvarigt stillasittande- en metabol riskfaktor

Sömnbrist, metabolt syndrom och fetma.

Massage Imperial-bekämpa nedstämdhet och depression.

Neonatal dödlighet och övervikt/fetma hos afrikanska mammor.

MEDELHAVSKOST

En balanserad ursprunglig kost, som har sitt ursprung från Kreta i början av 1900-talet. Den har i ett flertal studier haft god effekt på hälsan och framför allt hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Den bestod av fisk, skaldjur, ägg, får och getost, frukt, grönsaker, rotfrukter och nötter, olivolja och litet rött vin. För närmare information,följ länken medelhavskost! medelhavskost

LÄKARENS SAMTAL OM LEVNADSVANOR

Detta projekt som syftar till att förändra läkarens roll i patientsamtalet och på ett naturligt sätt ta upp olika sjukdomsframkallande faktorer i vårt sätt att leva, kräver en attitydförändring hos oss läkare, som anser att vi endast skall bota redan etablerade sjukdomar.

Det är ju faktiskt ett unikt pionjärprojekt, som vi erbjuds deltaga i. Det kommer att sätta Sverige på världskartan som föregångsland. WHO har som Du vet definierat den kraftigt ökande mängden människor med övervikt/fettma som en icke infektiös epidemi (50% av den vuxna befolkningen i Sverige har ett BMI>26). Den beror på våra ändrade kost- och motionsvanor, och att vi blir äldre och äldre. De komplicerande kroniska sjukdomar som följer med detta kommer att belasta sjukvården i allt högre grad. Rökning och alkoholberoende är riskfaktorer som på sikt försämrar livskvaliteten, försämrar sjukdomsprognosen och därmed förkortar livet för de värst drabbade. För att vara litet mer specifik : Tobak minskar ju ytterligare blodkärlens genomblödningsförmåga i kärl som redan är påverkade av arteriosclerotiska förändringar, definierat som inflammatoriska LDL-kolestrolpålagringar. Genom att ordinera rökstopp runt operativa ingrepp, förbättrar vi läkningsförmågan i det opererade området, och det är ju bra, men grundproblemet i kärlen kvarstår. Jag önskar således att vi höjer blicken litet och försöker att påverka de bakomliggande faktorerna. Ca 27% av den amerikanska befolkningen över 20 år har ett onormalt fasteblodsocker. Vi har lägre siffror, men tillräckligt stor andel av våra kvinnor ligger i riskzonen. Vi måste helt enkelt bryta trenden, innan vi svenskar har samma problem som amerikanarna. Patienterna måste få höra samma budskap från alla läkare de möter i sjukvården, ej endast från allmänläkarna. Man hoppas därför att upp till 20 sektioner skall ansluta sig till projektet, så att vi får så stor genomslagskraft och trovärdighet som möjligt !

Projektledningen har förutsett de pedagogiska svårigheterna att implementera detta nya synsätt. Man har anställt två pedagoger, som skall initiera processen. Man har tänkt sig en struktur i flera plan med en ansvarig allmänläkare i varje landsting och representanter för varje specialitet, som skall kunna föra vidare den kunskap och den pedagogik som våra kolleger kan använda sig av för att nå varje enskild patient. Alla läkare som träffar patienter skall vara beredda ( inte tvungna) att tala om levnadsvanor. Många gynekologer i öppen vård fungerar som kvinnans allmänläkare, medan andra mottagningar är mer specialiserade. Inom mödravården och exemplet med gynekologiskt kirurgiska patienter, som rekommenderas rökstopp, har vi en snabb återkoppling av effekt på hälsan. När vi talar om övervikt/fetma,(BMI>25) som berör i genomsnitt 50% av alla de gynekologiska patienter vi möter, vet vi att med våra levnadsvanor och allt längre medellivslängd kommer hälften av dessa att utveckla en prediabetes/diabetes . Diabetes är en progressiv sjukdom, som med tillräckligt lång varaktighet ger komplikationer i form av hjärtkärlsjukdomar, ökad risk för vissa cancrar, osteoporos och demenssjukdomar. Skall inte vi gynekologer vara med och förebygga dessa onödiga sjukdomar, även om vi inte ser effekten omedelbart ?

Diabeteskursen är en fortsättningskurs, som tar upp bl. a diabetes typ2 och dess komplicerande sjukdomar i form av kärlförändringar ( icke reversibla avlagringar av glykerade proteiner och LDL-partiklar i endotelet) i hjärna och hjärta, vilket ger ökad risk för stroke och hjärtinfarkt, i retina som leder till synförändringar och i värsta fall blindhet, hypertoni som ökar risken för stroke och njurskador . Diabetes är den vanligaste orsaken till njursvikt. Makro- och microangiopathie ger kärlförändringar i fötter och ben. Diabetes är den vanligaste orsaken till amputation av medicinska orsaker. En diagnosticerad diabetes typ 2 föregås av flera års insulinresistens och efterföljande inflammatoriska processer och övergår sedan i 6-7 års icke symtomgivande förhöjt blodsocker. En etablerad diabetes typ2 orsakas ej endast av insulinresistens utan är kombinerad med en fortskridande minskad insulinsekretion, vilket med stigande ålder drabbar 50% av de överviktiga och feta. Diabetes typ 2 är en smygande progressiv kronisk sjukdom som trots behandling förr eller senare slutar i insulininjektionsberoende;

Sammanfattning av föredragen på Läkarsällskapet i Stockholm i februari 2012.

LEVNADSVANOR och LÄKARROLLEN

NU HAR FRANSMÄNNEN VAKNAT!

En stor enkätstudie har gjorts på nätet. Man konstaterar att varannan fransman inte känner till betydelsen av fysisk aktivitet för att förhindra många sjukdomar, bota och lindra andra sjukdomar som bl a diabetes, benskörhet, kronisk obstruktiv lungsjukdom och recidiv i visssa cancrar som bröst och coloncancer. Nu vill man införa fysisk aktivitet på recept, som de svenska FAR.

KOLHYDRATER, FETTER och KETONKROPPAR

Vår kropp behöver lätt tillgänglig energi i form av glukos, ungefär 200-225g/dag. Det är för att täcka det grundbehov kroppen har för att underhålla hjärnan, musklerna och de röda blodkropparna. Sockret får vi via maten, det som levern tillverkar och det mindre förråd som finns i musklerna. Insulinen sänker på sin kant blodsockret medan mothormonerna dvs glukagon, adrenalin, tillväxthormon och kortison ökar sockerhalten i blodet. Detta hormonsystem reglerar vår sockerhalt i blodet. Om det är en brist på tillfört socker via maten, kommer levern att tillverka socker genom glucogenes genom att utnyttja fett och genom gluconeogenes genom att använda proteiner. Dessa metabola vägar tillverkar också ketonkroppar, som kan läcka ut i urinen i mindre mängd.

Hos en diabetiker kommer en sockerbrist att utlösa mothormonerna, som höjer blodsockret genom tillverkning i levern. Sockerhalten kommer att öka till toxiska nivåer i frånvaro av insulinet och likaså kommer ketonkropparna i blodet och urinen att öka och utlösa en metabolisk acidos, vilket är ett livsfarligt tillstånd.

Däremot hos en individ med tillräclig insulinsekretion för att hålla blodsockret på normala nivåer, kommer mothormonerna inte i gång och ketokropparna kommer att ligga på en så låg nivå att de ej orsakar en metabolisk acidos. Med andra ord sagt, fetter och proteiner kan fungera som reservbränsle.

Vi kan ta några exempel :

N°1 En person som fastar, kan använda det lagrade fettet för att underhålla sina livsviktiga organ. Han kan ha ketonkroppar i urinen men hans blodsocker ligger på normal nivå.

N°2 Den ammande kvinnan har normalt sett lagrat 3-4 kg fett under graviditeten. Det används för att ge barnet näring.

N°3 En lågkalori bantningsdiet utan tillräcklig tillförsel av kolhydrater, leder också till nedbrytning av fettreserverna, men olyckligtvis även en minskning av muskelmassan.

N°4 Massaier och inuiter, har alltid haft väldigt litet kolhydrater I sin föda. De har ersatt kolhydraterna med fettrik mat.

N°5 LCHF dieten, som är rik på fetthaltig mat men ligger lågt i kolhydrater, innebär också att fettet används som bränsle till största delen.

KETOGENES. KETONKROPPARNAS ÄMNESOMSÄTTNING.

Hur fungerar cellens energitillförsel då det är brist på glukos ? Detta inträffar bl a under långvarig fasta och med en kolhydratfattig diet.

Det finns två metabola vägar för cellerna att förse sig med acetyl- Co A för att göra ATP.

  1. Genom Krebs cykel ( citronsyrecykeln) varvid glukos används.
  2. Genom ketogenese, ketonkroppsvägen

När den ketogena vägen dominerar, saktar Krebs cykel in, ty dess substrat ( huvudsakligen oxaloacetat) används för glucogenesen i levern.

Det finns tre olika ketonkroppar : Acetoacetat, beta-hydroxybuturat och aceton. De tillverkas i levern, i levercellernas mitocondrier.

Hjärtat och njurbarken använder helst ketonkroppar som källa för acetyl -CoA . Vid långvarigare fasta kan upp till 75% av energin till hjärnan komma frå ketonkropparna.

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM ( PCOS), FETMA, INSULINRESISTENS och METABOLT SYNDROM.

För att ställa diagnosen PCOS krävs minst två av följande tre kriterier :

1. Gles eller ingen ägglossning,

2 .Ökad testosteronproduktion, ses på blodprover eller som exempelvis ökad behåring

3. Polycystiska ovarier, PCOS, vilket kan ses på ultraljud som ökat antal äggblåsor i äggstockarna.

Äggstocksfunktionen störs av en relativ insulinokänslighet, sk insulinresistens, som orsakar en hormonrubbning i äggstockarna med förhöjda androgena dvs testosteronlika hormoner och störningar i hypofysens hormonsvar. Det ökade antalet små äggblåsor ger en ökad produktion av androgena hormoner.

Fetma dvs ett BMI >30 är ett av de vanligaste förekommande symtomen vid PCOS. 40-50% av alla kvinnor med PCOS är överviktiga eller feta, BMI>25. Kombinationen av insulinresistens och ökad produktion av testosteron leder till en ond cirkel hos PCOS kvinnor. Insulin och LH samverkar och ökar testosteronproduktionen i äggstockarna. Insulinet hämmar också SHBG, det protein som binder och inaktiverar testosteron i blodet. Ett lågt SHBG ger alltså en högre halt av fritt aktivt testosteron i blodbanan. Testosteronet kan i sin tur orsaka en insulinresistens ute i vävnaderna. En viktuppgång förvärrar insulinresistensen och hormonrubbningen och tvärtom en viktminskning leder till en förbättring av tillståndet.

Kvinnor med PCOS har även en störd aptitreglering med ett ökat sockersug, en minskad mättnadskänsla och ökad förekomst av hetsätning . Senare tids forskning har visat att kolecystokinin, ett mättnadshormon i magtarmkanalen, ger signaler till vagusnerven, som i sin tur står i förbindelse med aptitreglerande centrum i hjärnan. Detta mättnadshormon frisätts i lägre grad hos kvinnor med PCOS pga de ökade testosteronnivåerna. Ghrelin är ett hungerhormon som stimulerar aptiten och ökar födointaget. Det har visats att kvinnor med PCOS har högre värden av ghrelin efter måltid och känner sig således inte lika mätta. Fetma och insulinresistens har samband med låga fastevärden av ghrelin. Vid viktnedgång ökar ghrelinvärdena, vilket ger en ökad hungerkänsla och bidrar till svårigheten att behålla den lägre vikten.

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för flera metabola rubbningar. Tre av dessa fem kriterier krävs för diagnosen metabolt syndrom.

1. Bukfetma med ökat bukomfång >88 cm hos kvinnor och 102 cm hos män.

2. Fasteblodsocker >1,1g/l,(6,1 mmol/l)

3. Blodfettrubbning med förhöjd halt triglycerider >1,5g/l ( 1,71 mmol/l)

4. HDL kolesterol <0,5g/l( 1,29 mmol/l) hos kvinnor och <0,4g/l( 1,03 mmol/l) hos män

5. Blodtryck > 130/80.

Kvinnor med PCOS uppfyller i hög grad kriterierna för metabolt syndrom. Det beror på att såväl metabolt syndrom som PCOS har som gemensam nämnare insulinresistens. Som tidigare nämnts har även normalviktiga PCOS kvinnor en insulinresistens, som dock blir mer uttalad vid övervikt och fetma. Risken hos kvinnor med PCOS att utveckla metabolt syndrom ökar med ålder och ökad vikt. Amerikanska studier har visat att ca 25% av kvinnor med PCOS utvecklar metabolt syndrom före 40 års ålder. PCOS är därmed den största enskilda riskfaktorn för metabolt syndrom.

Vid barnönskan hos överviktiga kvinnor med PCOS är den första behandlingsåtgärden att ordinera viktminskning och fysisk aktivitet. Man kan ta hjälp av dietist och ordinera FYSS på recept, « FaR ». Redan 5-10% viktminskning kan återställa ägglossningen.

Sedan gammalt har man givit ägglossningsstimulerade tabletter i form av klomifen. Om inte klomifenbehandling leder till ägglossning , kan man få ett bättre resultat med tillägg av metformin, en medicin mot insulinresistens. Eftersom även kvinnor med PCOS utan övervikt, har en relativ insulinresistens, ökar chansen till ägglossning med ett tillägg av metformin. Metformin har inte visat någon ökad risk för fostermissbildningar, men det rekommenderas dock inte under graviditeten.

RÖKNING FÖRVÄRRAR INSULINRESISTENSEN HOS KVINNOR MED PCOS

I en tysk studie ville man undersöka rökningens metabola effekter hos kvinnor med PCOS. Man inkluderade 346 kvinnor med PCOS, varav 98 st var rökare. Populationerna uppvisade ingen skillnad i kliniska symtom, såsom acné, hirsutism eller menscykelrubbningar. Däremot uppvisade de rökande kvinnorna högre faste- insulinnivâer i blodet med en mer uttalad insulinresistens och en högre halt fritt testosteron.

Man har framfört flera möjliga fysiopatologiska hypoteser (1) Cytochrome P450 spelar en stor roll i nikotinmetabolismen och leverns biosyntes av testosteron, (2) Den lätta LH-stegringen hos PCOS kvinnor, vilken höjer testosteronsekretionnen, (3) Insulinstegringens relation till den högre testosteronhalten hos PCOS kvinnor och slutligen (4) Leverns minskade produktion av SHBG ( proteinet som binder och inaktiverar testosteron i blodet).

Djurförsök har visat att gravida råtthonor som utsattes för nikotin, hade större risk att få ungar med fetma och diabetes.

Kvinnor med PCOS bör systematiskt rekommenderas rökstopp. På kort sikt höjer nikotin testosteronnivåerna och förvärrar insulinresistensen och på längre sikt ökar risken för kardio vaskulär sjukdom.

 

 

TOBAKSRÖKNING, INSULINRESISTENS och METABOLT SYNDROM.

Sâväl aktiv som passiv rökning påverkar kroppens ämnesomsättning.

Tobak minskar insulinkänsligheten och ökar insulinresistensen. Tobak ökar också inflammationen i kroppen och ger en förhöjning av den låggradiga inflammationen i kroppen, mäts med reaktivt protein C. Lungorna utsätts förståeligt nog för en inflammatorisk process och en sammadragning av lungkärlen. Det är väl känt att rökare lättare drabbas av luftrörskatarr, lunginflammation, försämrad syreupptagningsförmåga, kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och inte minst lungcancer.

Det finns ett direkt positivt samband mellan rökning och bukfetma ( insulinresistensen)även om BMI är normalt. Man har funnit en rad toxiska ämnen i cigarettröken som t.o.m.verkar toxiskt på bukspottkörtelns insulinproducerande celler.

Studier har visat att rökning över 20 cigaretter/dag medför en ökad risk ( RR-1,61) för diabetes, överrisken minskar till 1,29 hos måttlighetsrökarna och överrisken kvarstår, RR= 1,23, flera år efter rökstopp hos de som går upp i vikt efter rökstoppet ( >5kg).

 

IF RATING = INFLAMMATION FACTOR RATING

Är en inflammatorisk scoring av olika livsmedel, gjort av nutritionisten och forskaren Monica Reinagel, Boston, The inflammation Free Diet Plan 2006 . http://inflammationfactor.com/look-up-if-ratings/

Det är en score som tar hänsyn till ca 20 olika inflammatoriska och anti-inflammatoriska faktorer, som finns i våra livsmedel. De fem viktigaste faktorerna är :

Mângd och typ av fett

Essentiella fettsyror

Vitaminer , mineraler och antioxydanter

Glykemiskt index

Anti-inflammatoriska substanser

Man har gjort en sammanfattning, som inkluderar alla faktorena för varje livsmedel, vilket ger en siffra , som motsvarar den inflammatoriska effekten.

De positiva siffrorna visar en anti-inflammatorisk effekt medan de negativa siffrorna visar en inflammatorisk effekt. Den anti-inflammatoriska verkan ökar då de positiva siffrorna ökar och tvärtom.

Snabba kolhydrater, spannmål, industritillverkad mat, mättade fetter och transfetter, ger inflammatoriska siffror, ofta ganska höga.

Kött, fågel, mjölkprodukter, ägg, och bönor ger lätt negativa siffror. Grönsaker och frukt ligger kring 0 eller lätt negativt, utom spenat som är ordentligt anti-inflammatoriskt och banan i andra ändan ganska inflammationsdrivande.

Kaffe, the, vinäger och salt är alla 0.

Fisk, skaldjur, vitlök, kajennpeppar, ingefära, oliver, olivolja, rapsolja, avocado ger alla positiva anti-inflammatoriska siffror.

 

Sömnbrist, metabolt syndrom och fetma

Kronisk sömnbrist är ett fenomen som utvecklats under de sista två, tre decennierna.

Laboratorie- studier och epidemiologiska studier pekar på sömnbrist som en orsak till den ökade förekomsten av diabetes och fetma. Nuvarande data pekar på ett samband mellan kortare nattsömn och viktuppgång. Den ökade diabetesrisken kan förklaras genom åtminstone tre metabola vägar : Förändringar i omsättningen av kolhydrater, en ökning av aptitretande hormoner samt en minskad energiåtgång.

En svensk » cross-sectional » studie från Uppsala med ett populationsbaserat urval av 400 kvinnor med ålder 20-70 år, visade att kvinnor som sov mindre än 5 timmar/natt , hade ett bukomfång och en sagital bukdiameter, som ökade risken för hjärt-kärlsjukdom. De hade dessutom förlorat sin REM sömn. Ref/ Journal of Sleep Medecine 2010 May 1/33 (5) : 593-598.

 

Neonatal dödlighet och övervikt/fetma hos afrikanska mammor.

 

En retrospektiv studie från 27 afrikanska länder söder om Sahara, 81 126 kvinnor under perioden 2003-2009. 20% hade BMI >25 och därav 5% BMI>30, 64% var normalviktiga och 17% underviktiga.

Upp till 2 dagar efter födelsen var dödligheten ökad med 62% hos mammor med BMI>30, och 32% för BMI 25-29 jämfört med normalviktiga. Cresswell et al. Lancet 8 aug. 2012

Slutsats : Växande problem med övervikt/fetma och därmed växande problem med neonatal dödlighet. Fler kvinnor är överviktiga än underviktiga ! BMI>25 ökar risken för neonatal dödlighet förrenad med graviditets och förlossningskomplikationer.

Massage Imperial- bekämpa nedstämdhet och depression.

. (Artikel publicerad i tidskriften Nature Hälsa # 2 – November / December 2002)
Skapad av Eric Darves-Bornoz, chefsutbildare för institutet Hypotenuse, examinerad inom västerländsk massage och traditionell kinesisk massage, en frukt av ett omfattande forskningsarbete, vilket gör Massage Imperial till en unik massage, som endast utbildade massörer av institutet Hypotenuse praktiserar. Utformad för att öka energin för försvar och stridslystenhet, är hans metod utmärkt för att hjälpa en person med psykiska problem.
Med kombinationen av österländska och västerländska tekniker, kombinerar denna massage mjukheten i avslappnande massage och kraften i kinesisk massage.
Verksam i sin natur i två olika filosofier, till synes motsatta, men ack så kompletterande, kommer Massage Imperial att agera på olika nivåer.
Västerländska tekniker, såsom den svenska och den califomiska ger ett muskelarbete, som leder till en verksam upplösning av spänningar. Vare sig de är känslomässiga, nervösa, psykiska eller muskulära, kommer behandlingen att leda till att den person som masseras blir avspänd.
Dr Alexander Lowens ord är uppenbara för alla massör med lite erfarenhet: “De fysiska spänningarna är resultatet av en psykologiska frustration. ” Här finner vi värdet av uttrycket psykosomatisk.
Således är någon som har ryggont ofta någon som har “en tung ryggsäck”, en person med hårt spända axlar har ofta mycket tunga laster att bära … .

Genom massagen kommer musklerna att mjukas upp, knytas upp och slappna av..Här måste vi förstå ordet “relax” i dess sanna bemärkelse, det vill säga släppa ut (släppa ut en fånge är att frige fången).
Sålunda genom avslappning, dvs genom att frigöra muskelspänningar kommer också de mekanismer som orsakat dem att frigöras.
Att lära sig nya sensationer i kroppen, leva annorlunda, återupptäcka glädjen av dess förmåga, kommer otvivelaktigt leda till att uppfatta saker och händelser på ett annat sätt, ger oss möjlighet att agera mer i överensstämmelse med kroppens inneboende natur.
Österländska tekniker kommer i sin tur att låsa upp vissa punkter där energin stagnerat och starta om den efter de distributionslinjer som kallas meridianer. De är tolv till antalet och är ansvariga för att leverera energi, Qi, i kroppen.
Denna energi kommer från åtta ”underbara meridianer eller kärl”, en typ av behållare som reglerar distribution och spridning av Qi.
Vissa punkter behandlas särskilt. Behandling av punkterna 20 VG och 1 Njurmeridianen gör det möjligt att återinställa varelsen i sin vertikalitet genom att förbinda den högsta punkten med den lägsta punkten, ljuspunkten med skugg- punkten. Punkterna 23VC och 16 VG (känslomässig balans och vilopunkt) kommer i sin tur att hjälpa till att reglera känslor.
Andra punkter kommer att agera på olika parametrar, såsom 36 E (terräng modifierare) eller till och med ego i relation med sig själv och med andra.
Massagen tar vissa vägar, inklusive arbetet i de fem elementen och inbegriper flera meridianer: den i magen, alltså det mentala tillståndet och jämvikten,stabiliteten, bearbetning av bekymmer (särskilt de som är svåra att smälta).
Mjälten/Bukspottkörteln är relaterad till koncentrationen, andens syntes, hantering av energi tillgångar, Gallblåsan står för beslutsamheten och kämpaglöden, Levern ansvarar för ilska, Njuren är förbunden med psyket och aktiverar modet, Urinblåsan innehåller alla YU punkter, som står i direkt förbindelse med organen.
Fyra ” underbara meridianer” engageras: Jen Mo, Tu Mo, Tae Mo, som återupplivar vital energi, essentiell energi och kopplar meridianerna till Yin och Yang och den allsmäktige Chung Mo (den vitala meridianen), betraktad som registeransvarig för energi-och blod i kroppen som kommer att agera i samförstånd med njur- meridianen genom att aktivera energin för det nödvändiga modet.
Flera energier cirkulerar i kroppen på olika nivåer. Västerländsk massage, av typ svensk,dvs djup muskelmassage, kommer att vara i kontakt med den långa energin, kinesisk massage utföres på ett annat sätt: massörens beröring kommer att vara tumtryckningar , på ytan, för att väcka och aktivera energin Wei eller försvars-energin.
Alla dessa parametrar, kommer genom sina handlingar att hjälpa personen i de smärtsamma stunder av oro, nedstämdhet eller depression.
Genom att tillåta spänningarna att släppa , genom att aktivera energierna för försvar, kamp, beslutsamhet och mod, kommer personen att finna smak för livet, och vilja att handla och agera.
Dock måste påpekas att man inte får låta sig luras, det finns ingen mirakelkur, ingen teknik i världen kan efter några behandlingar lösa en persons problem . Endast personen själv har möjlighet och medel att lösa sina problem, och det krävs arbete, tid, vilja och mod. Massage Imperial löser inte problemen utan är där för att hjälpa till, dess makt ligger i i det faktum att den kommer att återföra folk till sin egen makt, sin potential.
Massage Imperial sätter igång den energi som behövs för att återställa självförtroendet, beslutsamheten samt styrkan och viljan att kämpa.
Denna aktivering sker snabbt eftersom handlingsplanen enligt protokollet för Massage Imperial är 3 massager under 3 veckor.
Det finns dock ingen anledning att vara i ett tillstånd av lidande för att dra nytta av denna massage, den är idealisk för människor som är stressade, trötta eller är konvalescenter, som behöver stärkande energi.

Långvarigt stillasittande – en oberoende metabol riskfaktor !

Längre stunder av stillasittande, oberoende av övrig medel- och högintensiv fysisk aktivitet, ökar risken för flertalet av de nutida folksjukdomarna, såsom övervikt och fetma, med åtföljande ökad risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdomar, cancer, demens och artros och därmed en kortare livslängd.

Stillasittande innebär frånvaro av kontraktioner i de stora muskelgrupperna, dvs muskulär inaktivitet.

Det långvariga stillasittande med låg energiomsättning, startar fysiopatologiska mekanismer i kroppen, som leder till negativa hälsoeffekter. Man får en ansamling av bukfett, som är metabolt aktivt, och orsakar en låggradig systemisk inflammation. Denna inflammation leder i sin tur till uteblivna endokrina svar från den inaktiva skelettmuskulaturen med påföljande försämrad effekt i flera organ och vävnader.

Minskad tid i stillasittande och ökad lågintensiv vardaglig aktivitet är faktorer, som kan motverka dagens utbredda ohälsa.

Mycket vardaglig aktivitet, litet stillasittande
Litet medel/hög fysisk aktivitet, fysiskt inaktiv Mycket medel/hög fysisk aktivitet
Mycket stillasittande, muskulärt inaktiv

 

Stillasittande och medel/hög fysisk aktivitet är två oberoende faktorer för hälsan. Man kan få fram fyra typfall genom att kombinera de fyra alternativen i tabellen, vilka är mer eller mindre bra för hälsan.

 

Kcal
3500 Totalt= 3350 kcal
3000
2500 Totalt= 2650 kcal
2000 Låggradig daglig fysisk aktivitet = 700 kcal Aktiv daglig fysisk aktivitet= 1400 kcal.
1500 Medel/hög fysisk aktivitet 30 min = 300 kcal. Energiåtgång under måltider = 150 kcal. Basal metabolism 1500 kcal. Medel/hög fysisk aktivitet 30 min= 300 kcal. Energiåtgång under måltider = 150 kcal.Basal metabolism 1500 kcal
1000
500
0
Person A Person B

 

Figur 2. Total och specificerad energiomsättning för de fyra delkomponenterna i energiomsättningen hos två personer. Person A har en inaktiv vardag och person B en aktiv. TEM = energiomsättning i samband med måltid (ca 10 procent av basalmetabolismen). Ingen specifik beräkning har gjorts för energiomsättning i samband med aktivt stillasittande utan den är inkluderad i NEAT.

Fysisk inaktivitet och stillasittande
Ansamling av visceralt fett
Infiltration av makrofager i visceral fettväv
Låggradig systematisk inflammation
Insulinresistens, arteroscleros, neuronal degeneration, tumörtillväxt
The diseasome of physical inactivity” – Diabetes type 2, Depression, koloncancer, Hjärt-kärlsjukdom, Demens, Bröstcancer.

Figur 3. Både fysisk inaktivitet och stillasittande, oberoende av övriga riskfaktorer, ökar risken för ett antal sjukdomar (»the dis­easome of physical inactivity«) via en gemensam patogen mekanism.

Läkartidningen 2012-08-21 nummer 34.

Elin Ekblom-Bak, MSc, forskarstuderande, institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset

Björn Ekblom, leg läkare, professor emeritus; båda Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm

 

Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet

Artikelns rubrik:

Långvarigt stillasittande är en metabol riskfaktor

(Visa artikeln)

Kommentera denna artikel!Det finns 1 kommentar till denna artikel:

Datum Inläggets rubrik
2012-08-22 Fysisk aktivitet
Tack för ytterligare en pusselbit till vår tids stora utmaning, det metabola syndromet och alla dess konsekvenser i form av följdsjukdomar.
Förutom alla andra energisparande och energikonsumerande faktorer kan en lågintensiv vardaglig aktivitet med påtaglig effekt rekommenderas alla, även den mest fysiskt handikappade! Friskvårdscenter, Mas Rabassan www.masrabassan.com
Agneta Schnittger Med Dr, spec; ob, gyn, Mas Rabassan,Joucas, Gordes, Frankrike


Sömnbrist, metabolt syndrom och fetma

Kronisk sömnbrist är ett fenomen som utvecklats under de sista två, tre decennierna.

Laboratorie- studier och epidemiologiska studier pekar på sömnbrist som en orsak till den ökade förekomsten av diabetes och fetma. Nuvarande data pekar på ett samband mellan kortare nattsömn och viktuppgång. Den ökade diabetesrisken kan förklaras genom åtminstone tre metabola vägar : Förändringar i omsättningen av kolhydrater, en ökning av aptitretande hormoner samt en minskad energiåtgång.

En svensk » cross-sectional » studie från Uppsala med ett populationsbaserat urval av 400 kvinnor med ålder 20-70 år, visade att kvinnor som sov mindre än 5 timmar/natt , hade ett bukomfång och en sagital bukdiameter, som ökade risken för hjärt-kärlsjukdom. De hade dessutom förlorat sin REM sömn. Ref/ Journal of Sleep Medecine 2010 May 1/33 (5) : 593-598.

Be the first to comment on "Svensk sida"

Leave a Reply