Finns det en en koppling mellan HIV och SARS-CoV-2 ?

Coronaepidemi
Syaibatulhamdi

Ingemar Ljungkvists tes är att såväl HIV som SARS-CoV-2 är fabricerade på laboratoriet. Dessa två virus tillhör helt olika familjer och delar därför inte samma genetik. HIV är ett retrovirus, medan SARS-CoV-2 är ett coronavirus. Prof Luc Montagnier kunde visa att det fanns en gemensam aminosyresekvens i dessa båda virus.

 Luc Montagnier.  grundade och ledde en avdelning för onkovirulogi på det kända Pasteurinstitutet i Paris. Han delade Nobelpriset med Françoise Barré-Sinoussi 2008 för upptäckten av HIV- viruset, som orsakade AIDS- epidemin. Han fortsatte efter sin pensionering att arbeta och fick en professur på universitetet i Shanghai.

Fabricerat virus ?

Montagnier anklagas för att ha påstått att Wuhan- laboratoriet i provinsen Hubei hade fabricerat viruset. Han framlade sin förklaringsmodell offentligt, men den fick aldrig något erkännande. Den tystades ner av 100 framstående forskare, däribland Françoise Barré-Sinoussi, som ansåg att detta ej var möjligt eftersom HIV och SARS inte är besläktade virus. Indiska forskare vid Institut of Tecknology i New Dehli däribland Sanjay Gupta, publicerade en studie, som stödde Montagniers hypotes, men publikationen drogs tillbaks av kliniken efter kritik.

Fladdermöss och Corona.

Wuhan-laboratoriet är specialiserat på Corona virus sedan 2000. De gör även studier med fladdermöss. Den förmodade idén var att man ville utveckla ett HIV- vaccin med ett Coronavirus som vektor, dvs bärare av en RNA-sekvens av HIV-viruset. En del av HIV- viruset skulle ha klippts in i ett Corona virus. Detta ändrade coronavirusets genetiska uttryck med tillhörande proteiner. Denna manipulation kräver stort tekniskt och vetenskapligt kunnande och förutsätter ett professionellt kunnande, vilket fanns på Wuhan laboratoriet. Montangier hittade HIV- RNA sekvenser i SARS-CoV-2. Kritikerna kunde dock visa att dessa aminosyresekvenser ej är specifika , utan återfinns i en rad andra virus, vilket motsäger tesen att det skett en manipulation.

Luftvägssmitta.

Laboratorierna har mycket strikta regler för att virus inte skall smitta ner den omgivande luften och personalen, som arbetar på laboratoriet. Man vet generellt att luftvägsvirus är väldigt smittsamt. Teorin var dock att någon laboratoriepersonal har fått med sig det förändrade Coronaviruset ut i samhället. Smittan har sedan överförts från människa till människa utan att dessförinnan har varit hos ett värddjur som brukligt.

Intermediär djurvärd

Vanligen är fladdermössen en reservoir för coronavirus, men trots kinesiska eftersökningar hittade man aldrig nå bgra SARS-CoV-2- smittade fladdermöss i Wuhan, ej heller hos någon annan föreslagen djurvärd såsom pangolin. Kineserna gav aldrig någon förklaring på hur viruset kunde ta fart på en närliggande markanad trots amerikanska påtryckningar. En sannolik förklaring är att fladdermössen på laboratoriet varit värd för SARS-CoV-2, som representerar en mutation från tidigare varianter. Erfarenheterna från pandemin visar att viruset lätt muterar och bildar nya varianter, som ett sätt för virusets överlevnad. Viruset är helt beroende av en värdcell, men får balansera mellan att själv överleva och inte ta död på för många värdar.

Montagnier var kontroversiell

i forskarvärlden genom att utföra experiment med informationsöverföring via bakterie-DNA i elekromagnetiserat vatten i samarbete med forskaren Jacques Benveniste, homeopatins fader. Montagnier framförde även hypotesen om att autism har länkar till mikrobiomet i tarmen, vilket flera studier sedan visat. Att använda antibiotika för att bota autism skulle däremot inte fungera, tvärtom göra skada. Han uttalade sig dessutom med fog kritiskt i vaccinfrågan angående en obligatorisk utökning av vaccin till spädbarn.

Narrativ och konspirationsteorier

Det har cirkulerat flera olika narrativ och konspirationsteorier om viruspandemier, biologisk krigsföring och befolkningskontroll. Prof Luc Montagniers framför hypotesen om ett fabricerat Coronavirus. Politisk polemik mellan Ryssland och USA om biologisk krigsföring från laboratorier i USA och Ukraina har cirkulerat på sociala medier. Bill Gates sades förutsäga pandemin Covid-19. Enligt epidemiologen Nina Machauf, Universitetet i Montreal, har man genomfört flera fiktiva scenarier med viruspandemier. Den första gjordes 2001, Dark Winter, som speglade en smittkoppsepidemi, den andra gjordes 2005, Atlantic Storm, och speglade ett scenarium med bioterrorister och den senaste gjordes i oktober 2019, där man tränade på ett scenarium med en virusepidemi i Brasilien med 65 miljoner döda. Att denna sista övning gjordes i oktober 2019 och föregick Coronaepidemin i februari 2020 var en ren tillfällighet enligt epidemiologen Machauf.

Sammanfattning.

  1. HIV och Corona
  2. Nobelpristagaren Luc Montagnier
  3. Wuhan-laboratoriet
  4. Coronavirus och fladdermöss

 

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Finns det en en koppling mellan HIV och SARS-CoV-2 ?"

Leave a Reply