Resonansmätningar i rymden

Resonansmätning i rymden
LoganArt

Resonansmätningar i rymden (Space Resonance Mesurement) och koherence mellan kvantdynamiska elektriska fält (QED).

Vi kommer nu att gå in lite översiktligt på tekniken bakom det spatiala tänkandet. Genom frekvensmätningar av resonanserna, kan man finna koherenser dvs överensstämmelser av resonanser i de kvantdynamiska fälten. Ref. Quantum Coherence, Communication and the emergence of Collective Behavior in Living Organisms A quantum approach.https://www.hindawi.com/journals/mbi/2013/987549/

Frekvensmätning och resonansöverensstämmelse.

Efter ett par decenniers biodynamiska mätningar av koherence mellan resonanser i meridianerna kunde den australienska forskaren Peter  Fraser mäta upp frekvenserna i de tolv acupunktur meridianerna. Det visade sig att frekvenserna ökade successivt med en tiopotens från meridian 1 till 12 i ökande frekvensordning fràn colon, lunga, tunntarm, hjärta, urinblàsa, njure, gallblàsa, lever, trippelvärmaren , pericardium, magsäck, mjälte. David Bohm förutsade att ett till synes kaos är spatialt och strukturellt matematiskt välordnat. https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27ordre_implicite

Fraser byggde sedan upp ett spatialt identifikationssystem som matematiskt motsvarade  viss anatomi och fysiologi i kroppen, exempelvis vissa vävnader, hormoner, celler och organ. Det liknar den modell, som den kände filosofen Bruce Copen, grundade med radionics. https://brucecopen.uk/index.html  Senare ôverfördes dessa sifferkombinationer digitalt i ett dataprogram. Frasers arbete, grundar sig sàledes på  traditionell kinesisk medicin och modern kvantfysik.

Reproducerbarhet av experiment och vetenskapliga teorier. Problem.

Den etablerade vetenskapen anser denna forskning som pseudovetenskap. Fraser hade ingen karriär att försvara och ingen gemenskap i forskarvärlden, varför hans resultat inte är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Ett kinesiskt forskarlag har nyligen gjort experimentella studier.  Quantum tunnelling. https://www.nature.com/articles/s41377-022-00911-8  All vetenskap vilar på hypoteser och teorier, vilka skall kunna beläggas av oberoende forskare. Resultaten skall vara reproducerbara.

Ett vanligt problem när det gäller mer kontroversiell forskning, är att ingen tidskrift vill publicera resultaten. Det händer visserligen att studier och resultat publiceras i ansedda tidskrifter, men resultaten förbigås med tystnad och når inte ut i klinisk verksamhet. Man fortsätter med etablerade behandlingsstrategier, exempelvis det utbredda bruket av statiner för att sänka kolesterol och minska den otroligt lilla vinsten med minskad risk för hjärtkärlsjukdom. Detta trots en flora av biverkningar. Bakom denna strategi ligger de omtalade och feltolkade medelhavsstudierna av Ancel Keys från 1960-talet. Andra problem med den vällovliga avsikten att testa reproducerbarhet är att hypotesen och experimenten utföres på ett avvikande sätt och därför inte visar det ursprungliga resultatet. Man ändrar på förutsättningarna med exempelvis högre doser av läkemedlet. Ett färskt exempel är studien med hydrochlorokin vid Covid-19. Ref. Prof Didier Raoulthttps://www.20minutes.fr/sante/4061163-20231107-marseille-ansm-saisit-nouveau-justice-apres-nouvelle-etude-raoult-gouvernement-condamne

Kvantum elektriska svängande fält är dessutom inte reproducerbara i traditionell mening. Kvanta kan inte vägas eller mätas, eftersom de inte är materia, även om elektroner enligt gammalt språkbruk, kallas för partiklar. Kvantfält rör sig hela tiden. De ger därför inte exakt samma mätresultat vid upprepade mätningar. Här måste man titta efter överensstämmande mönster. Hartmut Müller har visat att överföring av energi och information sker i en dubbelvàg, global scaling theorie, som kan avläsas ( Space Resonance Measurement). Man fàr föreställa sig energiöverföringen rymdmässigt, som vàgor i en äggkartong. https://archive.org/details/GlobalScalingHartmutMuller

 

Hur gör vi nu för att komma i kontakt med kroppens elekrodynamiska fält ?

Som tidigare antytts kan man genom Space Resonans Mesurement (SRM) översätta matchande resonanser eller starkt koherenta resonanser till frekvenser, som skrivs digitalt i 1:or och 0:or i ett datorprogram.  Datorprogrammet programmeras med en ideal algoritm, som jämföres med ett uppmätt QED-fält för att hitta överensstämmelser. Avvikelser registreras, när fälten inte överensstämmer med algoritmen. Ref. Decoherence and quantum computering. https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_decoherence  Dessa avvikelser kan korrigeras via impregnerad information i strukturerat vatten eller på vissa nanometaller i rent vatten.

Detta speciella program, NutriElectronicSystem (NES),som är framtaget av Peter Fraser, visar energiflödet och informationsflödet i kroppen. Sekvensförskjutningar på 15 grader mellan två vågor innehåller överförd information i adaptationsszoner mellan vågorna. Programmet ställer inga diagnoser eftersom förändringar i kroppsfältet uppträder innan en sjukdom eller t o m ett symtom är närvarande i den fysiska kroppen. Vi har här en hälsomentalitet och inte en sjukdomsmentalitet. Symtomen kan komma sent och ännu senare en sjukdom, som stämmer med symtomen. https://practitioners.neshealth.com/p/wwwhealthdragnetacom

 

Behandling kan ske genom information i strukturerat vatten

Infoceuticals. Infoceuticals är det medel, som används av ca 5000 naturapater i främst USA. De säljs via NES Health. Dessa droppar är uppbyggda av rent vatten med metalliska nanopartiklar inpräglade med information för att återställa olika avvikelser i det elektrodynamiska fältet i kroppen.

 

Sammanfattning:

  1. Coherenser av resonanser i elektrodynamiska fält
  2. Uppmätningen av frekvenser i svängande fält i de tolv medidianerna. Systematisk ökning av frekvenserna i tiopotensialer fràn M1-M12.
  3. Set av frekvenser representerar celler, vävnader, enzymer, hormoner och organ i kroppen, radionics.
  4. Reproducerbar i vetenskapen. Problem.
  5. Space Resonans Mesurement av frekvenser, översatta binärt i 1:or och 0:or i dataprogram.

 

 

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Resonansmätningar i rymden"

Leave a Reply