Varför hjälper inte behandling med mediciner, kosttillskott och diet?

Kosttillskott. Foto: Moakets, Pixabay.com
Kosttillskott. Foto: Moakets, Pixabay.com

Varför hjälper inte behandling med mediciner, kosttillskott och diet? Sambandet mellan biokemi och kvantbioenergi visar hur ett holistiskt tankesätt med det övergripande kvantfysiska tänkandet förenar sig med det välkända biologiska konceptet.

Den biokemiska rådande teorin utgår från symtom på sjukdom och hur symtom kan förklara och leda till en sjukdomsdiagnos. Väl en diagnos kommer man fram till en behandling som oftast utgörs av ett läkemedel eller en kirurgisk intervention. Vid uteslutande av fysisk sjukdom kan patienten stöttas med psykoterapi, samtal och socialt omhändertagande.

Varför hjälper inte behandling med mediciner, kosttillskott och diet? I motsats till biokemiskt tänkande kan kvantbioenergi visa förändringar i det kvantdynamiska fältet, alltså nere på elektronnivå, innan vi ser för oss mätbara molekylära förändringar i kroppens vävnader.

Ett givet symtom t ex ledvärk, kan ha flera orsaker, som kan bero på rubbningar i flera olika metabola system. Det första man oftast gör är att utesluta autoimmun sjukdom såsom reumatoid artrit. Den vanligaste diagnosen är artros, beroende på åldersförändringar och en genetisk sårbarhet.

I första hand erbjuds smärtstillande och antiinflammatoriska medel såsom Alvedon och NSAID-preparat. Man uppmanar till fysisk aktivitet och rekommenderar sjukgymnastik. Vid uttalade, handikappande besvär utförs en röntgen för att titta närmare på leden och vid ihållande smärtor erbjuda kirugisk behandling.

Det holistiska kvantbiofysiska sättet att mäta upp elekrodynamiska fält ger information om hur energi och informationsflödet fungerar i immunsystemet, lymfsystemet, cirkulationen, och metabolismen i tarmar, lever och njurar.

  • Når blodet ut i alla kroppens kapillärer för att försörja cellerna med syre och näring?
  • Kan koldioxid och nedbrytningsprodukter forslas bort i vensystemet och lymfsystemet eller är det mer eller mindre blockerat?
  • Hur fungerar upptaget i tarmen av näringsämnen, hur mycket av sjukdomsframkallande bakterier och halvsmält mat passerar det enradiga epitelet i tarmen?
  • Vilka möjligheter har levern att göra sig av med oönskade substanser?
  • Cirkulerar de omkring i blodomloppet och kroppens vävnader och organ pga läckage via tarmen, leaky gut?
  • Hur stor förmåga har immunsystemet att neutralisera den låggradiga inflammation som ständigt uppstår och som är sjukdomsframkallande?
  • Vidare hur mycket tillförs kroppen i form av inflammatoriska faktorer från omgivningen?
  • Hur minskar vi tillförsel av föroreningar och kemikalier från mat, hälsovårdsprodukter, vatten, luft och faktiskt också floran av onödiga läkemedel, alkohol och droger.

Här ser vi hur det biokemiska och det bioenergiska systemen hänger ihop och är beroende av varandra. Vi kan komma ett steg vidare genom att söka efter orsaken till hälsoproblemen.

Den elektriska vågen från nervsystemet bär den kvantelekrodynamiska vågen.

Från hjärta och kärl- till EKG och ekocardiografi -, rör vi oss på ett välkänt och förståligt område. Hjärtat orsakar med sina hjärtslag en ljudvåg i kroppen. Hjärtslagen orsakar även en tryckvåg, som fortplantar sig i kärlen. Den elektriska aktiviteten, som initierar hjärtslagen och som registreras på EKG, orsakar också en våg. Dessa tre vågor respresenterar kroppens kraftfullaste energikälla.

Detta finns redan i den traditionella kinesiska medicinen, TCM. Vi västerlänningar har snarare en ingenjörsmässig mekanisk syn på våra organ och ser därför hjärtat som en pump, rätt och slätt. Försök har gjorts med att ersätta hjärtat med en mekanisk pump, vilket inte fungerat så bra. Man har hittills använt hjälppumpar, vilket tyvärr inte fungerat vid hjärtsvikt (Ref).

Hjärtat består av en yttre muskulär del med bland annat Hiska bunten, som driver hjärtats retledningssystem, och en inre neurogen del med neuron och gliaceller, likadana nervceller som hjärnan har. Det kommer säkert som en överraskning för de flesta. Hjärtat har intima neurogena tvåvägs-förbindelser med hjärnan och närmare bestämt hypothalamus i mellanhjärnan. Där finns centrat för det autonoma nervsystemet, sympatikus och parasympatikus (Ref).

Serotonin och adrenalin dominerar det sympatiska nervsystemet. Vi blir alerta och fokuserade, beredda för handling. Dopamin och GABA är lugnande och kännetecknar mer det parasympatiska nervsystemet. Det får kroppen att komma i viloläge, att reparera celler och att öka utflödet av koldioxid och nedbrytningsprodukter från kroppscellerna. Man har funnit att de neuroendokrina hormonerna även produceras i hjärtats nervceller. Vi förstår nu att hjärtat har förbindelser med de neuroendokrina hormonerna och våra känslor.

Många känslor och mycket empati sitter faktiskt i hjärtat. Man har kallat även hjärtat för vår andra hjärna. Annars brukar vi kalla tarmarna för vår andra hjärna. Hjärnans vågor registreras med EEG. Man har identifierat fem olika frekvenser, i fallande frekvens- gamma, beta, alpha, delta och theta. Med andningen kan vi styra mönstret av hjärnvågor och sänka puls och blodtryck. Det förbereder oss för sömn. Hjärnvågorna alstrar ett dynamiskt elektriskt fält, QED, precis som hjärtat , men svagare.

Vi fortsätter med att zooma in på elektronnivå och finner elektronen/ kvantdelen. Hjärtats tre olika vågformationer alstrar elektronfält, ständigt svängande elektronfält, elektrodynamiska kvantfält.

Dessa fält förmedlar energi och information i kroppen. Man har kunnat visa att hjärtat inte skulle kunna pumpa ut blodet till alla fina små blodkärl och nå ut till alla kroppens celler med enbart pumpkraft. Man har funnit att energiutbytet sker genom koherenta resonanser av vågor, medan information utbytes i interferenspunkter mellan fasförskjutning av två sinusvågor (Ref Wikipedia, ).

Bruce Lipton, en välkänd och respekterad cellbiolog, har utforskat energiomsättningen på cellnivå (Ref). Varje cell får betraktas som en enhet i sig, som är självgenererande på energi och information. Cellplasman består av strukturerat vatten, vilket med sin extra väteatom har en lätt negativ laddning. Denna laddning bildar ett svagt elektriskt fält (Ref Gerard Pollack).

De olika organellerna i cellen, såsom Golgi apparaten och reticuloendoplasmatiska retiklet (RES) är tunnelliknande strukturer, som tros förstärka elekronsvängningarna. (Ref Israel). Man antar t o m att den dubbelsträngande DNA-formationen i sig kan förstärka det elektroniska fältet

Experimentellt har man avlägsnat cellmembranet och funnit att cellen kan fortsätta att ta in syre och föra ut koldioxid. Man har sedan 1940-talet omhuldat teorin att Na/K-pumpen över cellmembranet är nödvändig för cellens utbyte av substanser. Man har sett och ser fortfarande receptorer bevakade av enzymer och peptider som förutsättning för utbyte av t ex glukos över cellmembranet och utförsel av nedbrytningsprodukter. Även denna process skulle vara alltför långsam och energikrävande för att åstadkomma det mikrosekundsnabba reaktioner som sker i billiontals i kroppen. Vi får lämna det lineära tänkandet och gå över på kvantfysiskt, spatialt tänkande. Varje cell har och får information om hur den skall inordna sig i en vävnad och ett organ.

Resonansmätningar i rymden (Space Resonance Mesurement) och coherence av kvantdynamiska elektriska fält (QED).

Vi kommer nu att gå in lite översiktligt på tekniken bakom det spatiala tänkandet. Genom frekvensmätningar av resonanserna, kan man finna coherencer dvs överensstämmelser av resonanser i de kvantdynamiska fälten (Ref Quantum Coherence, Commnication and the emerence of Collective Behavior i Living Organisms A quantum approch ).

Frekvenserna kan överföras binärt i ett datorprogram. Datorprogrammet kan programmeras med en ideal algoritm, som jämföres med ett uppmätt QED-fält för att hitta överensstämmelser. Avvikelser registreras, när fälten inte överensstämmer med algoritmen (Ref Decoherence and quantum computering). Dessa avvikelser kan korrigeras via impregnerad information i strukturerat vatten eller pà vissa nanometaller i rent vatten (Ref Jacques Beneviste, Luc Montagnier).

Ett par decennier experiment med coherence mellan resonanser i meridianerna och mätte upp frekvenserna i de tolv meridianerna. Han byggde upp ett system som vilade pà kvanta av det elekromagnetiska kroppsfältet genererat av framförallt hjärtats och hjärnans elektriska aktivitet (Ref Fraser, Quantum tunnelling, Sainadh, Israel). Senare fick han hjälp att överföra dessa frekvenser digitalt i ett dataprogram Ref)

Hans arbete, som grundar sig pà Traditionell Kinesisk Medicin och modern kvantfysik anses av den etablerade vetenskapen som pseudovetenskap ( Ref Hammer, Müller, TCM ) , liksom i princip all alternativ medecin. Han hade ingen karriär att försvara och ingen gemenskap i forskarvärlden, varför hans resultat inte är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

All vetenskap, som borde vara hypoteser och teorier, skall kunna beläggas av oberoende forskare. Resultaten skall vara reproducerbara.

Ett vanligt problem när det gäller mer kontroversiell forskning, är att ingen tidskrift vill publicera resultaten. Det händer att visserligen publiceras studier och resultat i ansedda tidskrifter, men resultaten når inte ut i klinisk verksamhet.

Man fortsätter med etablerade behandlingsstrategier, exempelvis det utbredda bruket av statiner för att sänka kolesterol och minska den otroligt lilla vinsten med minskad risk för hjärtkärlsjukdom. Detta trots en flora av biverkningar. Bakom denna strategi ligger de omtalade och feltolkade medelhavsstudierna av Ancel Keys från 1960-talet.(Ref)

Andra problem med den vällovliga avsikten att testa reproducerbarhet är att hypotesen och experimenten utföres på ett avvikande sätt och inte visar det ursprungliga resultatet. Kvantum elektriska svängande fält är inte reproducerbara i traditionell mening. Kvanta kan inte vägas eller mätas, eftersom de inte är materia, även om elektroner enligt gammalt språkbruk, kallas för partiklar.

Kvantfält rör sig hela tiden. De ger därför inte exakt samma mätresultat vid upprepade mätningar. Här måste man titta efter överensstämmande mönster. (Müller).

Forskare som vill framföra vetenskap, som skiljer sig från politiskt etablerad vetenskap, marginaliseras. Det nyligen mest kända exemplet är Nobelpristagaren Luc Montagnier, som bland annat gjorde experiment med informationsöverföring i strukturerat vatten, H302. Kan nämnas även den franske forskaren Jacques Benveniste, som berövades sin karriär efter experiment om just informationsöverföring i strukturerat vatten. Han myntade begreppet memoire de l’eau (Ref).

Enligt en av de bioenergiska principerna utbyter liv hela tiden energi. Denna energi transporteras i elektrodynamiska tredimentionella fält med överljdshastighet. Om det inte fanns någon överföring av information i biologiska system och för den delen även i kosmos, så skulle totalt kaos råda. Ju mer man tränger in i den ordning och reda som finns i kroppen och de mikrosekundsnabba reaktioner, som hela tiden pågår samtidigt i billiontal, desto mer inser man att den mängd och med den snabbhet som dessa reaktioner sker endast är möjliga via mycket snabba energier

Våra dynamiska kvantelektroniska fält är beroende av jordens magnetiska fält mellan polerna, jordens dragningskraft och rotationskraft. Vi är genom dessa globala fält förenade kvantfysiologiskt med jorden för att inte säga universum. Välkänt är hur månen kan påverka oss på jorden med sin dragningskraft och orsaka ebb och flod. Anmäkningsvärt är hur månvarvet överensstämmer med många parasiters livscykel. Den mänskliga menstruationscykeln och graviditetslängden överensstämmer med månvarv. Tillfälligheter?

Med utveckling av ny teknologi lär vi oss mer och mer om såväl mikrokosmos som makrokosmos. Vi är vana vid att tänka lineärt, men behöver nu även tänka spatialt. Man förundras över den så i detalj välordnade och genom energi- och informations- överföring fungerande verkligheten, vilken upplevs som näst intill overklighet.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Varför hjälper inte behandling med mediciner, kosttillskott och diet?"

Leave a Reply