Det fysikaliska övergripande styrsystemet, styr även de biokemiska systemen.

Vattenkraft, bränsle, mat, elektrisk kraft,
Det fysikaliska övergripande styrsystemet, styr även de biokemiska systemen. Det har kallats ”The Master Control System”

1. Den första bioenergi-principen . Liv utbyter hela tiden energi.
2. Den andra bioenergi- principen. Information sänds ut via fält i kroppen
3. Den tredje bioenergi principen. Den handlar såleds om hur information överförs i ett elekromagnetiskt fält.
4. Den fjärde bioenergi-principen. Den betyder att information är motsatsen till kaos. Informationen håller all energi i kroppen och universum samman. Det blir kaos när informationen inte fungerar, sjukdom och död i kroppen


Den första bioenergi-principen: Liv utbyter hela tiden energi.

Information sänds inom kroppens elekromagnetiska fält. Fältet styr riktningen av energiflödet, påverkar laddningen av energi och kan rätta till avvikelser och blockeringar orsakade av toxiner, patogener, emotionell stress och trauma. Det elekromagnetiska fältet kan laddas på flera olika sätt. I princip genom mat, vatten, syre, rörelse/träning, ljus, grounding och hormesis. Vi tillverkar inte energi själva, utan den tas från vår omgivning. Vi är därför hela tiden en del av den energi, som finns i vår omgivning. Våra mitokondrier omvandlar energi till ATP, som kroppen kan använda. Det är ett ständigt omlopp av energi. Det är den första bioenergi-principen. Liv utbyter hela tiden energi.
En varelse som befinner sig i ett stresstillstånd sänder ut ökad mängd energi/ ljus. Man har t ex uppmätt utstrålning av stora mängder ljus av låg kvalitet hos MS-patienter. Deras kropp befinner sig i ett konstant stresstillstånd, gör av med sin energi snabbt. Cancerpatienter verkar tvärtom ha liten utstrålning av ljus, beroende på energibrist. Deras mitokondrier tillverkar endast 2 ATP mot normala 36 ATP. Informationen rör sig i energiflödet i det ”tomma rummet” mellan atomerna genom förflyttning av elektroner.

Den andra bioenergi-principen. Information sänds ut via elektromagnetiska fältet.
Kroppens elektroniska styrsystem är betydligt snabbare än nervsystemet och de hormonella systemen, som alla i grunden bygger på kemiska reaktioner. Det elekromagnetiska fältet styrs av frekvenser, bestående av neutroner, protoner och elektroner. Den andra bioenergi- principen. Information sänds ut via fält i kroppen. MRI (Magnet Resonans Imaging), bygger just på att vattnets protoner förstärks i resonans för att möjliggöra bildöverföring. Väteprotonerna förändras monumentalt, men återgår sedan till ursprungstillståndet. Kroppens elekromagnetiska fält kan även störas av elekromagnetism från mikrovågsugnar, WiFi, 5G-nät och mobiltelefoner.

Den tredje bioenergi-principen: Information överföres i elekromagnetiska fält.
Allmänt känt är att kroppen består till 70 procent av vatten. Mindre känt är att antalet vattenmolekyler motsvarar 99 procent av kroppens molekyler. Vattnet i kroppen är geleartat och omger alla våra celler. Gerard Pollack upptäckte det strukturerade vattnet, som kemiskt skrivs H3O2. Det har även kallats den fjärde vattenfasen, efter ånga, flytande vatten och is. Alla kroppsceller är omgivna av detta vatten. Laddningen över cellmembranen beskrivs som 15 000 volt per meter, alltså flera gånger kraftigare än laddningen i en åskblixt. Man har tidigare trott att laddningen endast finns utanför cellmembranet. Bruce Lipton har visat att DNA-Information överföres genom cellernas membran av det strukturerade vattnet. Det är det strukturerade vattnet, som åstadkommer proteinrörelser. Cellernas membran har proteinpiggar, som för informationen vidare till DNA i cellkärnan. De verkar som antenner och uppfattar frekvenser. Den tredje bioenergetiska principen. Den handlar således om hur information överförs i ett elekromagnetiskt fält.

Den fjärde bioenergi-principen: Information är motsatsen till kaos.
Tänk på de fysiska bitarna som behövs för att bygga ett hus! Om det saknas icke-materia såsom information om hur huset skall byggas och hur det skall se ut, blir det inget hus byggt, Vi kan även tänka på universum och dess underliggande kontollsystem. Detta kontrollsystem skapar den fysiska världen bestående av galaxer, stjärnor, planeter och månar, som inbördes bildar ett mönster. Informationen om hur den fysiska världen skall se ut måste ha ett underliggande styrsystem. Vårt expanderande universum skapar till slut kaos. Kanske kommer det behövas ett nytt ”Big Bang”? Den fjärde bioenergi-principen. Den betyder att information är motsatsen till kaos. Informationen håller all energi i kroppen och universum samman. Det blir kaos när informationen inte fungerar.

Strukturerat vatten, vätejoner och mikrobiom.
Strukturerat vatten används inom jordbruket, mejerinäringen, hönsindustrin och byggnadsindustrin med otroliga fördelar. Jordarna förbättras och grödorna ökar både i kvantitet och kvalitet. www.bioinfopublikation.org
Väteatomerna i kroppen har alla samma resonans och reagerar därför unisont i samma frekvens. Detta möjliggör kommunikation mellan alla kroppens celler, precis som stämgafflar kan överföra frekvenser mellan sig. Kommunikationen är beroende av att kroppens vätejoner är i resonans med varandra. Vätejonerna tillverkas hela tiden i tarmen i stor mängd, 10-12 liter per dygn. En förutsättning är dock att tarmfloran har en optimal sammansättning med bra mikroorganismer, dvs en frisk välfungerande tarm. Med den tilltagande metaboliska sjukligheten har en allt större del av den västerländska populationen avsaknad av de goda bakterierna, som bland mycket annat tillverkar vätgas. Vätgasen behövs för att upprätthålla den elekromagnetiska balansen i kroppen. Man har kunnat mäta upp den elektriska laddningen i ett friskt mikrobiom till 300-400 mikrovolt (Paul Baratteio). Syrekrävande bakterier är glukosberoende, har en högre laddning och en oxidativ effekt , vilket ökar inflammationen. De anaeroba bakterierna är antioxidativa, har en antiinflammatorisk effekt med sin laddning på 300-400 microvolt. Väte ingår i uppbyggnaden av alla kroppens peptider, enzymer, hormoner och inte minst saltsyran, HCl. En brist på vätejoner medför sämre funktion av kroppens signalsubstanser och matsmältningsenzymer. Man har gjort experimentet med att tillföra kroppen vätgas och kunnat se hur snabbt tarmfloran ändrar sig, när de fysikaliska förhållandena ändrar sig. När omgivningen är gynnsam, återkommer de goda bakterierna spontant.
Vi ser återigen hur fundamentalt det är med ett välfungerande mikrobiom i tarmen och därmed för kroppens metabolism och immunsystem. Den fysikaliska miljön är även den beroende av mikrobiomets sammansättning. Om den fysikaliska miljön är gynnsam, så ger den även förutsättningar för de kemiska reaktionerna i tarmen och kroppen.

Uppmätning av det elekromagnetiska fältet. Reproducerbarhet.
Hur gör vi nu för att komma i kontakt med kroppens elekrodynamiska fält ? Som tidigare antytts kan man genom Space Resonans Mesurement (SRM) översätta matchande resonanser till frekvenser, som skrivs digitalt i 1:or och 0:or i ett datorprogram. Datorprogrammet har en algoritm, som jämför kroppsfältet hos den scannade personen och anger avvikelser fràn algoritmen, som innehàller perfekta energimatchningar. Sekvensförskjutningar pà 15 grader mellan tvà vàgor innehàller överförd information i adaptationsszoner mellan vàgorna..
Detta speciella program, NutriElectronicSystem (NES),som är framtaget av forskaren Peter Frazer, visar energiflödet och informationsflödet i kroppen. Programmet ställer inga diagnoser eftersom förändringar i kroppsfältet uppträder innan en sjukdom eller t o m ett symtom är närvarande i den fysiska kroppen. Vi har här en hälsomentalitet och inte en sjukdomsmentalitet. Symtomen kan komma sent och ännu senare en sjukdom, som stämmer med symtomen.
Den etablerade vetenskapen har som villkor att ett diagnostikum eller en behandling skall ge samma resultat , då den återupprepas av varandra oberoende användare. Här ser vi en skillnad mellan kemiska och fysiska företeelser och energiflöden. De kemiska företeelserna är nästan ristade i sten, rör sig jämförelsevis långsamt.
Energiflöden rör sig hela tiden mycket snabbt och är därför inte exakt detsamma vid olika tidpunkter. I dynamiska system letar man därför efter mönster. Avvikelser måste korrigeras i en viss turordning, innan man kommer till den underliggande orsaken. Som att skala en lök! Vissa mönster korresponderar inte alltid till symtom, men löser problemet. Vid testning av kroppens fält finns en lättare negativ polaritet!

Strukturerat vatten och informationsöverföring.
Som vi har varit inne på tidigare, så kan information överföras i strukturerat vatten. Koder kan bakas in i vattenstrukturen. Nobelpristagaren, Luc Montagnier, mest känd för att han kartlade HIV, vilket gav honom Nobelpriset 2008. gjorde även experiment med strukturerat vatten och överföring av information. Det mottogs dock inte sà väl av de etablerade forskarna, som sàg det som villfarelser.
Senare forskare som Bruce Lipton, känd cellbiolog, har visat att vattnet i vàra celler är strukturerat vatten, som överför information mellan organeller i cellen och DNA-strängarna. Det har t o m visat sig att cellmembranet inte används för att upprätthàlla den sk Na/K pumpen. Energiàtgàngen för denna mekanism överstiger enormt den tillgängliga energin. Det är en hypotes fràn 1940-talet, som inte hàller. I experiment har man tagit bort cellmembranet och cellen fortsätter att överföra information och energi. Hypotesen med selektiva receptorer för t ex glukos in i cellen och nedbrytningsprodukter ut ur cellen och som dessutom kräver mediatorer är alldeles för làngsamma och energikrävande. Det strukturerade vattnet skrivs H3O2 Och har sàledes en extra vätejon, vilket medför en självgenerande laddning av cellens cytoplasma. Man ser varje cell som en enhet, som via quantum- informationsöverföring har kontakt med övriga celler i kroppen. Cellerna har alltsà kontroll pà varandra och kan t ex inordna sig i ett enradigt epitel.

Behandling genom information i strukturerat vatten – infoceuticals.
Infoceuticals är det medel, som används av ca 5000 naturapater i främst USA. De säljs via NES Health. Dessa droppar är uppbyggda av rent vatten med metalliska nanopartiklar inpräglade med information för att àterställa olika avvikelser i det elektrodynamiska fältet i kroppen.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Det fysikaliska övergripande styrsystemet, styr även de biokemiska systemen."

Leave a Reply