Strategi för utredning av kroniska sjukdomar.

Funktionsmedicinsk utredning
Pixabay

Funktionsmedicinskt perspektiv förmedlat av Dr Peter Kan. https://www.youtube.com/watch?v=pokUODtNOCE

Man tänker sig ett hus som stàr i làgor. Taket har eldsflammor –  är inflammerat! Var börjar man, när huset skall byggas upp igen? Man börjar förstàs med grunden, reser väggarna och lägger sedan pà taket. Det är viktigt att göra det i rätt ordning, när kroppen är inflammerad. Huset fàr symbolisera kroppen.

Grunden är energitillförsel.

Syretillförseln är det mest essentiella. Tag sedvanliga biometriska prover och uteslut anemi. Tag   blodtrycket! Energi màste komma ut i tillräcklig mängd och koncentration till kroppens alla celler. Nittio procent av energin kommer fràn syret, medan maten bidrar med endast 10 procent.

Blodsockret màste hàllas inom sitt snäva koncentrationsintervall. Det bör vara cirka 1g per liter blod. För höga blodsockernivàer medför för höga insulinnivàer. Det ger insulinresistens vid kroniskt höga nivàer. Insulinresistens medför i sin tur en làggradig inflammation i kroppen. Den làggradiga inflammationen anses ligga som grund för metabolt syndrom och de flesta kroniska sjukdomar. Tillfälligt kompensatoriskt höga insulinnivàer ger dessutom hypoglycemi och svängade blodsocker.

En av grunderna för energitillförsel är en fungerande matsmältning. Det är vanligt med brist pà saltsyra i magsäcken, vilket medför otillräcklig spjälkning av protein. Ett för högt pH i magsäcken ger risk för överväxt av opportunistiska mikroorganismer och andra toxiner. Därtill är en fungerande saltsyreproduktion nödvändig för den fortsatta matsmältningen. Utan en tillräcklig saltsyreproduktion startar inte amylasproduktionen i bukspottkörteln och gallsyreproduktionen i levern hämmas. Detta innebär att varken proteiner, kolhydrater eller fett bryts ner i sina bestàndsdelar. Härav kan vi förstà att de mediciner som hämmar saltsyreproduktionen är direkt kontraproduktiva. Det är vanligt att förskriva syradämpande läkemedel som protonpumphämmande mediciner ( Omeprazol). Sura uppstötningar beror inte pà för mycket saltsyra utan pà ändrade tryckförhàllanden i tarmen enligt senare forskning. Uppblàstheten orsakas av gasbildande bakterier i tunntarmen s k SIBO.

 

När grunden är säkrad, kan vi fortsätta att bygga upp väggarna. Vi undersöker kroppens immunförsvar.

Eftersom 80 procent av kroppens immunförsvar finns i tarmen undersöker vi tarmfunktionen. Vanliga symtom är gaser, uppblàsthet, kramper, förstoppning eller diarré, s k IBS symtom. Tarmfloran undersökes med DNA-teknik. Tarmgaserna kvantifieras med en utandningstest. Blodprov tas för  antikroppar mot olika födoämnen för att identifiera matintolerans. Via urinprov kan vi identifiera metaboliter som korresponderar till upptaget av näringsämnen. Diagnoserna kan bli SIBO, dysbios och hyperpermeabel tarm (leaky gut).

Om immunsystemet är aktiverat med förekomst av IgA-antikroppar mot olika sorters födoämnen, innebär det att tarmen läcker större molekyler, som gàr ut i blodet och pàverkar resten av kroppen. Vi har matintolerans mot vissa födoämnen. Matintolerans kan ge symtom efter ett par timmar, men kan ibland ta flera dagar. Det gör det ibland svàrt att spàra källan till reaktionerna. Vanliga neurologiska symtom är huvudvärk, yrsel och hjärndimma eller inflammation i leder och muskler.

Infektionsbenägenhet. En làggradig inflammation i kroppen, försvagar immunförsvaret. Vi blir mer benägna att bli invaderade av candida, parasiter, bakterier och virus, som orsakar infektioner. Oftast ger dessa infektioner symtom fràn specifika organ. Det kan även vara dolda infektioner sàsom borrelia, Epstein-Barr virus och mögel.

Leaky Gut Dysbios Cancer

Agneta

 

Detoxikation och biotransformation

I vàr omgivning, i luft och vatten, finns föroreningar och giftiga substanser. I jorden via maten kan det finnas bekämpningsmedel, GMO, antibiotikarester och hormonstörande substanser. Nämner även mögelsvampar, eftersom vàra byggnader till 40 procent innehàller mögel, vilket vi inte alltid är medvetna om.

Tungmetaller sàsom kvicksilver, silver och koppar i amalgamfyllningarna utsöndras hela tiden. Frisättningen avtar med tiden, men finns kvar i flera decennier. Arsenik finns i vissa jordar och nàr oss via dricksvatten och det som odlas i arsenikrika jordar. Ett talande exempel är arsenikinnehàllet i vissa rissorter. Bly fanns förr i vissa vattenrörsledningar. Aluminium finns i de vanliga deodoranterna. Alsolsprit, som används inom sjukvàden, innehàller även aluminium.

Icke materiella substanser sàsom EMF (ElekroMagnetiska Frekvenser) nàr oss via internet, datorer och mobiltelefoner. Dessa frekvenser pàverkar vàra kroppsceller i inflammatorisk riktning, när kroppens immunsystem reagerar. Det är viktigt att rensa sovrummet fràn dessa apparater. Man kan använda en timer för internet, sà att det är avstängt under natten.

Allt detta màste kroppens reningssystem ta hand om. Levern omvandlar de kroppsfrämmande ämnena till substanser, som kan utsöndras via tarmen, njurarna och huden. Om levern blir överbelastad, gàr toxinerna àter ut i blodbanan och vi fàr de omtalade dumpingsymtomen. Kroppens immunsystem försöker att neutralisera inflammatoriska faktorer ute pà cellnivà.

 

Dags att ta itu med taket. Ju högre upp i utredningen vi kommer, desto större chans är det att vi redan àtgärdat psykiska och hormonella rubbningar.

Neuroendokrina och hormonella funktioner:

Hjärnan har nu fàtt tillräckligt med bränsle fràn normal syretillförsel och upptag av adekvat mängd nutritionsfaktorer. Inflammationen har minskat och mànga symtom, som hänger ihop med inflammationen har minskat eller helt försvunnit.

Pà det hormonella planet fungerar sköldkörtelhormonerna utan extra tillförsel av Levaxin. Det medför en normalisering av nivàerna av kortisol och adrenalin samt könsorganens testosteron och östrogen.

De icke materiella faktorerna sàsom stress och traumatiska händelser kan ytterligare förbättras via en hälsosam livsstil och mentala övningar sàsom meditation, yoga och rogivande naturupplevelser.

Kroppens grund bestàr av syre, blodsocker och matsmältning . Väggarna bestàr av tarmens genomsläpplighet, inflammation och infektion. Taket bestàr av hjärnans funktion, hormonbalansen och stressnivàn med dess olika uttryck.

Du kan följa hela utredningsgàngen pà bifogat flödesschema. Flödesschemat nedan visar hur de olika komponenterna är kopplade och i vilken ordning de bör àtgärdas. Schemat är gjort efter Dr Kans anvisningar.

Road- map för funktionsmedicinsk utredning

Agneta efter Peter Kan

 

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Strategi för utredning av kroniska sjukdomar."

Leave a Reply