Obesitas en folksjukdom som ökat de sista tjugo åren

Obesitas är ett symtom pà metabolt syndrom

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2022 #4/5 sidan 44-47

Obesitas en folksjukdom som ökat de sista tjugo åren
Kunskapsläget är inte uppdaterat i den medicinska professionen.
Sorgligt nog finns det inga adekvata koststudier (1), som visar vilken effekt som kan uppnås med en väl fungerande magtarmfunktion, som återställer kalori- och näringsupptag, hormonbalans och immunologiskt status. Läkare och sjuksköterskor har minimal utbildning i nutrition och ingen utbildning i tarmens mikrobiom och dess avgörande betydelse för hälsan. Brittiska läkarstudenter efterfrågar utbildning i nutrition , se artikel i Lancet ( 3, 4, 5). Enligt en svensk enkätundersökning ger 90 procent av läkarna och 80 procent av sjuksköterskorna ingen information om levnadsvanebehandling p g a tidsbrist (1).

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Obesitas en folksjukdom som ökat de sista tjugo åren"

Leave a Reply